Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự bẽn lẽn, sự e lệ
    tính hay giấu giếm