Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coverage /ˈkʌvərɪʤ/