Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

courteously /'kɔ:tiəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] lịch sự, [một cách] nhã nhặn