Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

counterpane /'kaʊntəpein/  

  • Danh từ
    (cổ)
    khăn trải giường