Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

counter-intelligence /,kaʊtər in'telidʒəns/  

  • Danh từ
    như counter-espionage