Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

counter-espionage /,kaʊntər 'espiənɑ:ʒ/  

  • Danh từ
    hoạt động phản gián