Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coruscation /,kɒrə'skei∫n/  /,kɔ:rə'skei∫n/

  • Danh từ
    sự chói lọi, sự sáng loáng