Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corruptness /kə'rʌptnis/  

  • Danh từ
    sự đồi bại, sự thối nát
    sự mua chuộc, sự đút lót