Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corrugation /kɔru'geiʃn/  

  • Danh từ
    sự gấp nếp; sự nhăn lại