Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corrosion /kə'rəʊʒn/  

  • Danh từ
    sự gặm mòn, sự ăn mòn