Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corrigendum /,kɒridʒendəm/  /,kɔ:ridʒendəm/

  • Danh từ
    (số nhiều corrigenda)
    bản đính chính (các lỗi in ở một cuốn sách)