Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

correctly /kə'rektli/  

 • Phó từ
  [một cách] đúng
  answer correctly
  trả lời đúng
  [một cách] đứng đắn
  behave very correctly
  xử sự rất đứng đắn