Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coronet /ˌkorəˈnɛt/  /Brit ˈk{scriptainv}rənɪt/

  • noun
    plural -nets
    [count] :a small crown