Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coronate /'kɔrəneit/  

  • Tính từ
    (thực vật học), (động vật học) có vành

    * Các từ tương tự:
    coronated