Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corona /kəˈroʊnə/  

  • noun
    plural -nas
    [count] technical :a bright circle seen around the sun or the moon

    * Các từ tương tự:
    coronary, coronation