Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corn-cob /'kɔ:nkɔb/  

  • Danh từ
    lõi ngô