Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cordially /'kɔ:diəli/  

  • Phó từ
    [một cách] thân tình
    [một cách] sâu sắc (căm ghét)