Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

copiousness /'koupjəsnis/  

  • Danh từ
    sự phong phú, sự dồi dào, sự hậu hỉ