Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conviviality /kən'vivi'æləti/  

  • Danh từ
    sự thân tình vui vẻ