Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

convergent /kən'vɜ:dʒənt/  

 • Tính từ
  hội tụ
  convergent lines
  đường hội tụ
  convergent series
  dãy hội tụ

  * Các từ tương tự:
  Convergent cycle, convergent lens, convergent magnet, convergent point