Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

convergence /kən'vɜ:dʒəns/  

  • Danh từ
    sự hội tụ

    * Các từ tương tự:
    convergence algorithm, convergence circuit, convergence coil, Convergence thesis