Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conventionality /kən,ven∫ə'næləti/  

  • Danh từ
    tính theo tục lệ cổ truyền
    nhận xét theo thông lệ, thái độ theo thông lệ