Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contumely /'kɒntju:mli/  /kən'tu:məli/

  • Danh từ
    lời nhục mạ; thái độ nhục mạ
    hành động nhục mạ