Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contumelious /kɔntju'mi:ljəs/  

  • Tính từ
    làm nhục, lăng mạ, sỉ nhục
    vô lễ, hỗn xược

    * Các từ tương tự:
    contumeliously, contumeliousness