Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contumacy /'kɒntjʊməsi/  /kən'tu:məsi/

  • Danh từ
    sự bướng bỉnh
    hành động bướng bỉnh