Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contumaciousness /kɔntju'meiʃəsnis/  

  • Danh từ
    sự bướng bỉnh, sự ương ngạnh
    (pháp lý) sự vắng mặt; sự không tuân lệnh toà