Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    để nêu bật sự tương phản
    contrastive analysis
    cách phân tích nêu bật sự tương phản