Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contrariness /kən'trərinis/  

  • Danh từ
    sự bướng bỉnh, sự ngang ngược