Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contrariety /'kɔntrə'raiəti/  

  • Danh từ
    sự trái ngược, sự tương phản; sự xung đột, sự đối lập (quyền lợi, ý kiến)
    cái trái ngược, điều trái ngược