Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contradistinction /,kɒntrədi'stiŋk∫n/  

  • Danh từ
    in contradistinction to somebody (something)
    trái với, khác với; ngoại trừ
    I refer specially to permanent residentsin contradistinction to temporary visitors
    tôi muốn nói riêng đến các người thường trú, ngoại trừ những khách tạm thời