Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contractile /kən'træktail/  /kən'træktl/

  • như contractible
    contractile tissue
    mô có thể co lại, mô co