Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contemporaneity /kən,tempərə'ni:iti/  

  • Danh từ
    tính chất cùng thời
    tính chất đương thời