Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    (văn học) khinh rẻ, khinh bỉ, kinh miệt

    * Các từ tương tự:
    contemner