Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contamination /kən,tæmi'nei∫n/  

  • Danh từ
    sự ô nhiễm
    contamination of the water supply
    sự ô nhiễm nguồn nước