Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

constrictive /kən'striktiv/  

  • Tính từ
    dùng để bóp nhỏ lại; sự co khít
    co khít

    * Các từ tương tự:
    constrictively