Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

constrain /kənˈstreɪn/