Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conspicuously /kən'spikjʊəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] dễ thấy
    khiến người ta chú ý đến
    conspicuously absent
    vắng mặt để khiến người ta chú ý