Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consonance /'kɒnsənəns/  

  • Danh từ
    sự hài hòa
    (+ with) sự hòa hợp, sự đi đôi
    actions which were not in consonance with his words
    hành động không đi đôi với lời nói của nó