Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consolidation /kən,sɒli'dei∫n/  

  • Danh từ
    sự củng cố
    sự hợp nhất