Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

considerateness /kən'sidərətnis/  

  • Danh từ
    sự ân cần, sự chu đáo; sự có ý tứ