Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

considerately /kən'sidərətli/  

  • Phó từ
    [một cách] ân cần, [một cách] chu đáo; [một cách] ý tứ