Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

considerably /kən'sidərəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] rất lớn, nhiều
    it's considerably colder this morning
    sáng nay trời lạnh hơn nhiều