Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consanguinity /'kɒnsæŋ'gwinəti/  

  • Danh từ
    quan hệ dòng máu, tình máu mủ