Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consanguineous /kɔn'sæɳgwin/  

  • Tính từ
    cùng dòng máu

    * Các từ tương tự:
    consanguineously, consanguineousness