Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

congruence /'kɔɳgruəns/  

 • Danh từ
  sự thích hợp, sự phù hợp
  (toán học) đoàn
  congruence of circles
  đoàn vòng tròn
  (toán học) đồng dư; tương đẳng
  congruence group
  nhóm đồng dư
  congruence of figures
  sự tương đẳng của các hình
  (Kỹ thuật) tương đẳng, đồng dư