Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

congeniality /kəndʒi:ni'æləti/  

  • Danh từ
    sự tương đắc
    sự thích hợp