Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    bác bỏ

    * Các từ tương tự:
    confuter