Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    bối rối, lúng túng, ngượng