Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confront /kənˈfrʌnt/