Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confabulation /kən,fæbju'leiʃn/  

  • Danh từ
    sự nói chuyện; sự nói chuyện phiếm, sự tán phét